1. بهزاد قنسولی , تفاوتهاي فردي در فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استاويچ , پنجمين كنفرانس زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲/۲۱